Общо показвания

петък, 14 юли 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които,
при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна
агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.
Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които,
при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна
агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.
Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти).
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги,
които могат да се ползват от деца и
семейства и за които, при необходимост,
може да се получи допълнително
информация от отделите „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“
в съответния регион или от местната
администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността
съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и
вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане
лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за
социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги
за деца до 18 годишна възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар