Общо показвания

петък, 14 юли 2017 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОБЛАСТ БУРГАС
№ Област Местонахождение Телефон, е-mail Услуга Лице за контакт
1
Бургас
гр. Айтос, ул. „Генерал Гурко“ №3 055/82 86 10 | ocszu@mbox.contact.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Росица Димитрова
2 гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“ №81 056/83 91 27 | dc_bs@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Стефка Тодорова
3 гр. Средец, ул. „Братя Миладинови“ №4 055/51 72 41 | dcdu_sredets@abv.bg Дневен център за деца и/или младежи с увреждания Калинка Цанева
4 гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“ №9 056/53 04 05 | Cop_bs@abv.bg Център за обществена подкрепа Мария Атанасова
5 гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5 055/92 21 13 | Cop_karnobat@abv.bg Център за обществена подкрепа Даниела Милкова
6 гр. Несебър, ул. „Струма“ №14 055/44 22 95 | Cop_nesebar@abv.bg Център за обществена подкрепа Нана Скачкова
7 гр. Поморие, ул. „Марица“ №7 0882420038 | 0596/32435 Център за обществена подкрепа Григор Иванов
8 гр. Созопол, ул. „Милет“ №6 055/02 21 25 | Cop_sozopol@abv.bg Център за обществена подкрепа Светлана Чакърова
9 гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28 055/51 30 72 | 0885 458 660 Център за обществена подкрепа Желязко Айрянов
10 гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Дрин“ №9 0879 65 66 35 | csri_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Мария Атанасова
11 гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №32 0879 65 66 30 | ksuds_bs@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Таня Колева
12 гр. Карнобат, ул. „Гурко“ №6 055/92 25 18 | sveta_anna_karnobat@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Златина Пенева
13 гр. Черноморец, ул. „Оборище“ №15 055/04 20 34 | csri_ivanova@abv.bg Център за социална рехабилитация и интеграция Лидия Иванова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които,
при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна
агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.
Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които,
при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна
агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.
Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт-
терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни
консултанти).
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски
капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за
професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,
трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните
казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и
необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист,
помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение
според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране,
спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги,
които могат да се ползват от деца и
семейства и за които, при необходимост,
може да се получи допълнително
информация от отделите „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“
в съответния регион или от местната
администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността
съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и
вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане
лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за
социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги
за деца до 18 годишна възраст.

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА - ДОБРИ ПРАКТИКИ        
        ДОСТАВЧИК
           ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА
                                    ДОБРИ ПРАКТИКИ
Фондация „Уникалните деца на Видин“
тел: 094/924060, 0882422778
- Активно участие на специалисти - психолог и педагог от ЦОП в заседанията на МКБППМН, където се разглеждат случаи на вербална и индиректна агресия от страна на деца, ползващи услугата
- Увеличаване броя на провежданите консултации с психолог и социален работник
- Включване на децата, ползватели на услугата в групови работи за превенция и начини за справяне с афективни състояния при прояви на агресия
- Срещи с родителите на тези деца в ЦОП и мобилна дейност – срещи с родителите в дома или на работното им място. Провежданите разговори са във връзка с поведението на децата и наказанието, което МКБППМН назначава.
- Проследяване поведението на децата след тези действия на специалистите, изразяващо се в срещи с учителите и съучениците им 

Фондация „Радост за нашите деца“ (ЦСРИ на деца със СОП „Радост“)
тел: 052/731482, 0878272745,
0878700635
- Образователна и терапевтична подкрепа на деца със специални нужди и техните родители

Сдружение „Разнообразни и равни“
тел: 0899553478
-Добронамерено отношение, загриженост и насърчаване на учениците и родителите за преодоляване на възникналите затруднения:
·         Работилница за деца и родители в началото на учебната година, свързана с подготовката на необходимите пособия за образователния процес:
1.)    създават се условия за преодоляване на трудности и проблеми, свързани с началото на учебната година
2.)    възможност да се наблюдава желанието на деца и родители да творят заедно с учителя за осигуряване на учебен процес, отговарящ максимално на изискванията на училището
3.)    при нежелание на родителите – възможност за приобщаване  на проблемните деца както чрез екипна, така и чрез индивидуална работа
4.)    насърчаване на искреното и позитивно общуване, добрите постъпки и малките успехи, особено на проблемните деца
5.)    спечелване доверието на родителите и тяхната подкрепа при провеждане на работилницата, с цел получаване на оценка от тях и поощряване на децата
6.)    възможност за създаване на полезни навици за подпомагане на братя и сестри в семейството, както и на приятели в училищна възраст
- Включване в извънучилищни дейности, съответстващи
на интересите и осмислящи свободното време на учениците
·         Работа с малки групи и индивидуално чрез ролеви игри
1.)    стимулиране на творческата дейност и оформяне на естетически вкус
2.)    запознаване с професии – оформление на вътрешен дизайн на класна стая
3.)    създаване на навици за опазване на общественото имущество
- Организиране на съвместни празници с участие на
 родителите
·         Работа за укрепване на ученическия колектив, чрез подготовката и провеждането на празници и чествания
       1.)  предоставят се равни възможности на всяко дете да разкрие дарбата си, чрез собствен избор на това, което ще представи
       2.)  ролята на учителя е да бъде помощник и съветник
·         Създаване на подходящ сценарий, с доброволно участие на учениците
       1.)  изгражда се отговорност при изпълнение на поставените задачи
       2.)  създава се уважение към различието
·         Превръщане на празника в истинска демонстрация на успехите и постиженията на класа като голяма група и на всеки негов член   
1.)    създаденият продукт е без материално изражение, но се изпълва с много емоции, взаимност, разбиране
2.)    насърчава се толерантността между учениците
3.)    въздейства се  върху промяната на човешките поведения и взаимоотношения

Център за обществена подкрепа - Дряново
тел: 0878537622
- Провеждане кампании от екип на ЦОП в СУ „М. Райкович” – Дряново в предварително определени класове от Директора на училището.
- Работа по заявка на учители в случаи на нужда от работа с определен клас или ученик.
- Работа по заявка от Директора на ДГ „Детелина” – Дряново, поради зачестилите случаи на агресия и при деца в предучилищна възраст.
- Проведен психологически тренинг с родители от подготвителна група по въпроса как да постъпват възрастните, ако в поведението на детето възникне агресивност, как да реагират на пристъпите на ярост?
- Обсъждане с родители възникването на детската агресия, възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации;  формиране у родителите култура да разбират проблемите на агресия у малките деца
- Обсъждане с родителите на възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации

Сдружение „Ранна интервенция на деца в риск“
факс: 056/879061
тел:056/879062, 0879168006,
0879168001
- Работа основно с недоносени деца и деца с увреждания до 7 годишна възраст

Фондация „Символ на любовта – дневен център за работа с деца с увреждания“
тел: 0751 /61157
факс:0751/62179
- Индивидуална и групова работа с деца с неприемливо поведение съобразно две програми, разработени от ИСДП, част от сборника „Специализирани програми за деца в конфликт със закона“
·         „Програма за развитие на базови социални умения“
·         „Програма за обучение в умения за асертивно поведение“
- Ангажиране на родителите с провеждане както на индивидуални сесии, така и съвместни, с техните деца
- При несъдействащи родители  се търси ОЗД
Сдружение „Граждански инициативи“ – гр. Ловеч
тел: 0876552571
- Стартирана двугодишна програма по подписано междуинституционално споразумение с ОУ „Хр.    Никифоров“ – Ловеч за превенция на насилието сред деца в училището, която включва:
·         Проучване чрез анкетни карти, попълнени от ученици, родители и учители
·         Анализ на ситуацията
·         Тематични обучения – проведени са две тренинг обучения, обхващащи деца от 2 до 6 клас:
1.)  за разпознаване на видовете насилие;
2.) за запознаване на детето с отговорните страни, към които трябва да се обърне в случай на риск или насилие.
- Работи се в група, а при индивидуални случаи на неприемливо поведение или насилие, родителите се насочват към ДСП за подаване на заявление за ползване на СУ, съобразно нуждите на детето.

Фондация „Асоциация Анимус”
тел./факс: (+3592)9835205
9835305, 9835405
- Реализация на програми за действие с деца с трудно поведение в училище
- Разработване на стратегия и опит за справяне с насилието сред подрастващите
- Превенция на насилието върху деца и юноши в семейството и в училище
·         „Приятелите на Зипи” – бъдещите граждани на България – програма, учеща децата на умения за разрешаване на конкретни проблеми, както и на овладяване и разбиране на емоциите – своите и на другите. Всеки урок показва как децата да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, да повишат собствената си самооценка, да подобрят устойчивостта си на травматични събития. Това ги прави способни да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа.
·         „Ранно разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие на децата в 7 държави от Европейския съюз“ – проект, насочен към превенция на училищния тормоз, като учениците са активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие. Разработени и разпространени материали по проекта:
1.)    „Чуй ме“ – книжка, представяща гледната точка на децата към тормоза и безопасността в училище
„Класна стая без тормоз“ – наръчник за учители, предоставен на МОН за безвъзмездно ползване
2.)    „Какво да правя ако тормозят детето ми в училище“ – диплянка за родители
            Материалите са достъпни на сайта на проекта:
·         „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз“ – програма за интервенция на тормоза в училищните общежития. Въвежда техники за ползване в ситуации на тормоз сред учениците и осигурява инструмент за превенция на такива ситуации. Иновативна програма, базирана на тренинг и интерактивни техники с цел да се повиши вътрешният ресурс на тийнейджърите, самооценката им и уменията им за справяне в случай на насилие.
·         „Травма център за деца и семейства“ – програма, осигуряваща специализирана консултация и психотерапия на деца и техните родители
1.)    Подобрява способността на децата да преработват болезнените събития в живота си и да се справят успешно в бъдеще
2.)    Помага на родителите да имат по-голяма чувствителност към страданието на детето си
3.)    Повишава родителския капацитет за  създаване на подкрепяща семейна среда, в която детето да израства спокойно и здраво
·         „Зона ЗаКрила“ – детски център за застъпничество и подкрепа. Взема участие в мултидисциплинарни екипи по случаи на деца,  в различни обучения за надграждане на капацитета си за работа в ситуация на насилие и в работни срещи с институции по темата за насилие.
·         „Ключ към училище без страх“- проект за превенционни програми в паралелки от 1-ви до 10-ти клас в три училища, в продължение на 5 последователни учебни години. Целта на проекта е създаване на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, ненасилствено разрешаване на конфликти и приемане на различията, за да бъдат предотвратени насилието, тормоза и унижението сред учениците
- Подкрепа на деца и родители, чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства, обхващащ работа с различни целеви групи:
·         деца с поведенчески проблеми и техните родители – от изключително значение е включването на родителите на тези деца в психосоциалната работа
1.)    предучилищна възраст – проблемно поведение като хиперактивност, разстройство на вниманието, агресия, тревожност, проблеми с раздялата
2.)    начална училищна възраст – проблеми с концентрацията, проблеми на общуването с връстниците, обучителни затруднения
3.)    горна училищна възраст – бягства от училище, проблеми в комуникацията със съучениците и други училищни трудности
·         деца, жертви на насилие и техните семейства – системна психосоциална работа за преодоляване на травматичните последици от преживяно домашно насилие, сексуално насилие, емоционална злоупотреба и подкрепяща среда за развитието и връщането към обичайния начин на живот.
·         деца, жертви и извършители на училищен тормоз – пряка индивидуална помощ с оглед на всеки конкретен инцидент и организация на цялостна мултидисциплинарна подкрепа за спиране на тормоза в конкретния клас и училище. Училищният тормоз е свързан с много срам и вина за децата, което често е повод да не търсят помощ от родители и институции. Това е причина проблемите да се задълбочават и да достигат до системата за закрила на детето в етап, когато последствията са утежнени. От една страна това са случаи на деца от уязвими социални групи, но от друга – това е феномен, който присъства във всякакви училища и следва да се реагира своевременно.
·         деца, в риск от отпадане от училище и техните родители  - предоставяне на активна психосоциална подкрепа и работа с тези деца и с техните родители, тъй като много често причината децата да бъдат извън образователната система или да изостават в училище се намира в семейството – неглижиране, родителско отчуждение, случило се травматично събитие, раздяла с важна за детето фигура, настъпила наскоро промяна в живота на детето и семейството и др.

Фондация Социални практики
в общността”- Пазарджик
Център за обществена подкрепа
"Зора" Панагюрище
тел.: 035762023
- Многократни срещи на социален работник ОЗД/ДСП и директор ЦОП с родителнедоброволен потребител за осъзнаване необходимостта и важността от ползване на социална услуга „Семейно консултиране“, с цел повишаване на родителския капацитет и оказване на подкрепа на дете с неприемливо поведение
- Последваща работа с вече доброволно ангажиран и съдействащ на следващ етап родител за извършване на консултации на детето с неприемливо поведение в училище със съответните специалисти и ползване на социална услуга „Училищна подкрепа“, „Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми“ и „Психологическо консултиране“ 
Сдружение „Прегърни ме“
- Организиране на творчески ателиета за деца, настанени в социални центрове (основно в ЦНСТ), като по този начин се откриват и развиват талантите на децата

Център за обществена подкрепа към Областен съвет на БЧК – гр. Добрич
тел.: 058/605472
- Работа в добро взаимодействие със специализираните държавни и общински социални, образователни и културни институции, както и с неправителствени организации
- Спектър от разнообразни и отговорни дейности за интеграция на децата и семействата в риск, осъществявани от екип, включващ ръководител, педагог, социален работник и психолог, както и дейности, свързани с превенция на агресията от деца с неприемливо поведение по направления:
·         помощ в индивидуалната подготовка на децата за учебните занятия
·         индивидуална и групова работа с родителите, насочена към повишаване на родителския капацитет, в различни области – според възрастта и потребностите на децата
·         психологическа подкрепа на деца за личностното им израстване и психическо укрепване
·         организиране на занимания по интереси, с цел осмисляне на отдиха и свободното време на децата и междусрочните ваканции
·         социално-психологически консултации на деца и родители, с цел подобряване на възпитанието на децата и повишаване на родителския капацитет
·         взаимодействие с училища, социални учреждения, неправителствени организации с оглед осъществяване на ефективни педагогически, психо-социални и административни консултации и услуги за децата от центъра и за техните семейства
·         сформиране на групи, работещи по модули с различна тематика, включително и по превенция на насилието и агресивното поведение – имат за цел да се осигури защитена среда, в която децата да могат да споделят и отработват различни ситуации, с оглед конструктивно справяне с агресията и претрансформирането й.
- Подкрепа, насочена към децата, преживели насилие и съответно упражнили такова у дома – защитената си територия, на улицата и в училище, която започва от първоначалния контакт с детето и семейството, като преминава през оценката и конкретната терапевтична програма:
·         Програма „Позитивно родителстване и изкуството да бъдеш родител” – насочена към повишаване на родителския капацитет в различни области, в зависимост от възрастта и потребностите на децата. Продължителността на модула е в 11 сесии или в рамките на 1 година,веднъжмесечно.                                        поставени цели:
1.)    подкрепа и развитие на родителската грижа, чрез повишаване саморефлексията на родителите;
2.)    изграждане на реалистична и позитивна нагласа за ролите и отговорностите им;
3.)    подобряване на общуването с децата;
4.)     доверие, сътрудничество и осъзнаване уникалността на детската личност.
            - основни засегнати теми:
            1.) ролите, които изпълняваме в семейството;
            2.) особености и типове родителстване;
3.) общуване – особености, специфика и видове;
4.) активно слушане – що е това и как да се прилага за подобряване на комуникацията;
5.) градивни техники за корекции на неподходящо детско поведение;
6.) техники за себеизразяване и себеуважение.
- очаквани резултати:
1.) по-самоуверени родители, използващи градивни и ефективни методи при възпитанието и отглеждането на децата си;
2.) правилна и подобрена комуникация;
3.) умения за справяне самостоятелно в критични ситуации;
4.) позитивна нагласа и лична удовлетвореност от родителската грижа и роля.
- ефективност:
1.) много добър модел за ефективно родителстване, който помага на участниците да се опознаят и доверят един на друг;
2.) родителите споделят проблеми, които срещат при отглеждането и възпитанието на децата;
3.) сплотяване на групата, прераснало във времето до взаимопомощ помежду им;
4.) бързо намиране на адекватен изход от агресивно детско поведение.
·         Програма „НЕ на насилието!”- споделяне в „Малка затворена група” с възрастова граница. Продължителността на модула е в 12 сесии или в рамките на една година, веднъж месечно.
- цели:
1.) запознаване с формите и видове насилие;
2.) повишаване на чувствителността на децата към насилието;
3.) методи и начини за справяне.
- основни теми:
1.) разпознаване на видове насилие, чрез интерактивни игри и методи;
2.) повишаване на уменията на участниците за реакция при попадане в ситуации на насилие;
3.) форми и видове...;
4.) модели за справяне и избягване на подобни конфликтни ситуации.
- резултати:
1.) разпознаване на видове насилие;
2.) умения за справяне с такива ситуации и адекватна помощ;
3.) противопоставяне и търсене на специализирана подкрепа от институции и органи на реда.                                                                           
·         Модул „Стойностни модели на общуване, приказки за ценностите” – малка група за работа с деца. Отработени и предадени чрез приказките, ценностите и добрите модели стават на практика по-достъпни за децата.
-цели:
1.) изучаване и отработване на различните видове емоции и чувства;
2.) умение да ги разпознаваме – както в другите, така и в себе си и да ги споделяме;
3.) добри модели на поведение;
4.) приятелство, доверие, право на избор и заемане на позиция, безопасност и др.
- резултати:
1.) повишаване на самоувереността на децата;
2.) подобряване на общуването помежду им;
3.) в защитена среда децата споделят техните проблеми;
4.) създаване на приятелства, доверие, отстояване на позиции.
·         Презентации на тема „Да кажем НЕ на насилието сред деца!” в училищата по случай 19 Ноември – „Световен ден за борба с насилието над деца”.
- цели:
1.) Чрез интересни игри, примери и обсъждане на казуси, учениците се запознават с различни иновативни стратегии за справяне с насилието в училище.
2.) Раздават се стикери, флаери, значки, запознаващи ги с различните форми на насилието в училище, стратегии за справяне и информация с активни телефони на доверието.
3.) На участниците се залепят стикери с надпис „Детски свят – свят без насилие” и „Не затваряй очи, подай ръка”, правещи децата съпричастни към проблема.
- резултати:
1.) повишаване информираността на децата;
2.) различни стратегии и умения;
3.) сътрудничество и оказване на подкрепа на дете в риск.