Общо показвания

петък, 15 март 2013 г.

ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА No1 ОТ 4.01.2010Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА
 В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29.07.1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ" СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ
.
http://www.rio-pleven.com/instruktion%202.html

НАРЕДБА 3 ОТ 17 МАЙ 2004Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


НАРЕДБА No4 ОТ 16.04.2003Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА 
НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА