Общо показвания

четвъртък, 23 април 2020 г.

Училищен план - прием за VIII клас за учебната 2020/2021г.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА “Н. Й. ВАПЦАРОВ”– гр.СРЕДЕЦ
тел:/факс 05551/ 77-43; тел: 77-47; 77-56;77-41; e-mail:pgmsse@gbg.bg.


З А П О В Е Д
№ 238
гр.Средец; 03.04.2020г.На основание   чл.259 ал.1 ЗПУО  , заповед  № РД-09-706/31.03.2020г. на Министъра на МОН и  заповед  № РД-06-146/01.04.2020г. на Началника  на РУО


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М


Училищен план - прием за VIII клас за  учебната  2020/2021г. както следва:

Дневна форма на обучение със завършен седми клас

1 .Професионално направление код 621 Растениевъдство и животновъдство
1.1.      Професия: 621080 „Монтьор на селско стопанска техника“
1.1.1.                       Специалност:6210801 “Механизация на селското стопанство”
o       Срок на обучение – 5 години
o       Брой паралелки-1
o       Брой ученици – 26
o       Степен на професинална квалификация-2
o       Без разширено и без интензивно изучаване на руски език
o       Балообразуване - сбор от удвоените точки по БЕЛ и математика от Националното външно оценяване и оценките по Информационни технологии и Физика и астрономия.
           2.Професионално направлениекод 523Електроника ,автоматика, комуникационна и компютърна техника
 2.1.Професия:523040 „Монтьор на електронна техника“
 2.1.1.Специалност:523041“Промишлена електроника“
o       Срок на обучение – 5 години
o       Брой паралелки-1
o       Брой ученици – 26
o       Степен на професинална квалификация-2
o       Без разширено и без интензивно изучаване на руски език
o       Балообразуване - сбор от удвоените точки по БЕЛ и математика от Националното външно оценяване и оценките по Информационни технологии и Физика и астрономия

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и   се публикува на

сайта на училището  от  г-жа   Пламенна Попова учител по И.Т

Директор:
             инж.Димитър Лапчев