Общо показвания

четвъртък, 23 април 2020 г.

Училищен план - прием за VIII клас за учебната 2020/2021г.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА “Н. Й. ВАПЦАРОВ”– гр.СРЕДЕЦ
тел:/факс 05551/ 77-43; тел: 77-47; 77-56;77-41; e-mail:pgmsse@gbg.bg.


З А П О В Е Д
№ 238
гр.Средец; 03.04.2020г.На основание   чл.259 ал.1 ЗПУО  , заповед  № РД-09-706/31.03.2020г. на Министъра на МОН и  заповед  № РД-06-146/01.04.2020г. на Началника  на РУО


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М


Училищен план - прием за VIII клас за  учебната  2020/2021г. както следва:

Дневна форма на обучение със завършен седми клас

1 .Професионално направление код 621 Растениевъдство и животновъдство
1.1.      Професия: 621080 „Монтьор на селско стопанска техника“
1.1.1.                       Специалност:6210801 “Механизация на селското стопанство”
o       Срок на обучение – 5 години
o       Брой паралелки-1
o       Брой ученици – 26
o       Степен на професинална квалификация-2
o       Без разширено и без интензивно изучаване на руски език
o       Балообразуване - сбор от удвоените точки по БЕЛ и математика от Националното външно оценяване и оценките по Информационни технологии и Физика и астрономия.
           2.Професионално направлениекод 523Електроника ,автоматика, комуникационна и компютърна техника
 2.1.Професия:523040 „Монтьор на електронна техника“
 2.1.1.Специалност:523041“Промишлена електроника“
o       Срок на обучение – 5 години
o       Брой паралелки-1
o       Брой ученици – 26
o       Степен на професинална квалификация-2
o       Без разширено и без интензивно изучаване на руски език
o       Балообразуване - сбор от удвоените точки по БЕЛ и математика от Националното външно оценяване и оценките по Информационни технологии и Физика и астрономия

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители  и   се публикува на

сайта на училището  от  г-жа   Пламенна Попова учител по И.Т

Директор:
             инж.Димитър Лапчев

петък, 24 януари 2020 г.

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ 2020Г.

Ръководството на ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.Средец уведомява всички ученици, че на основание заповед на РЗИ гр.Бургас дните от 27.01.2020г. до 31.01.2020г. вкл. са обявени за Грипна ваканция. Учебните занятия ще започнат на 03.02.2020г.(понеделник)