Общо показвания

четвъртък, 6 юни 2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2012/2013 ГОДИНА


Сесия август-септември 2013 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище
08.07.2013 г. – 19.07.2013 г.
Допускане до ДЗИ
до 26.08.2013 г.
Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища, сгради и зали
до 27.08.2013 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 27.08.2013 г.
Изпит по Български език и литература
29 август 2013 г.
начало 08:00 ч.
Втори ДЗИ
30 август 2013 г.
начало 08:00 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода 02.09.2013 г. – 09.09.2013 г.
Оценяване на изпитните работи
30.08.2013 г. – 10.09.2013 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 13.09.2013 г.

петък, 15 март 2013 г.

ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА No1 ОТ 4.01.2010Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА
 В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29.07.1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ" СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ
.
http://www.rio-pleven.com/instruktion%202.html

НАРЕДБА 3 ОТ 17 МАЙ 2004Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


НАРЕДБА No4 ОТ 16.04.2003Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА 
НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТАвторник, 19 февруари 2013 г.