Общо показвания

петък, 14 юли 2017 г.

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА - ДОБРИ ПРАКТИКИ        
        ДОСТАВЧИК
           ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА
                                    ДОБРИ ПРАКТИКИ
Фондация „Уникалните деца на Видин“
тел: 094/924060, 0882422778
- Активно участие на специалисти - психолог и педагог от ЦОП в заседанията на МКБППМН, където се разглеждат случаи на вербална и индиректна агресия от страна на деца, ползващи услугата
- Увеличаване броя на провежданите консултации с психолог и социален работник
- Включване на децата, ползватели на услугата в групови работи за превенция и начини за справяне с афективни състояния при прояви на агресия
- Срещи с родителите на тези деца в ЦОП и мобилна дейност – срещи с родителите в дома или на работното им място. Провежданите разговори са във връзка с поведението на децата и наказанието, което МКБППМН назначава.
- Проследяване поведението на децата след тези действия на специалистите, изразяващо се в срещи с учителите и съучениците им 

Фондация „Радост за нашите деца“ (ЦСРИ на деца със СОП „Радост“)
тел: 052/731482, 0878272745,
0878700635
- Образователна и терапевтична подкрепа на деца със специални нужди и техните родители

Сдружение „Разнообразни и равни“
тел: 0899553478
-Добронамерено отношение, загриженост и насърчаване на учениците и родителите за преодоляване на възникналите затруднения:
·         Работилница за деца и родители в началото на учебната година, свързана с подготовката на необходимите пособия за образователния процес:
1.)    създават се условия за преодоляване на трудности и проблеми, свързани с началото на учебната година
2.)    възможност да се наблюдава желанието на деца и родители да творят заедно с учителя за осигуряване на учебен процес, отговарящ максимално на изискванията на училището
3.)    при нежелание на родителите – възможност за приобщаване  на проблемните деца както чрез екипна, така и чрез индивидуална работа
4.)    насърчаване на искреното и позитивно общуване, добрите постъпки и малките успехи, особено на проблемните деца
5.)    спечелване доверието на родителите и тяхната подкрепа при провеждане на работилницата, с цел получаване на оценка от тях и поощряване на децата
6.)    възможност за създаване на полезни навици за подпомагане на братя и сестри в семейството, както и на приятели в училищна възраст
- Включване в извънучилищни дейности, съответстващи
на интересите и осмислящи свободното време на учениците
·         Работа с малки групи и индивидуално чрез ролеви игри
1.)    стимулиране на творческата дейност и оформяне на естетически вкус
2.)    запознаване с професии – оформление на вътрешен дизайн на класна стая
3.)    създаване на навици за опазване на общественото имущество
- Организиране на съвместни празници с участие на
 родителите
·         Работа за укрепване на ученическия колектив, чрез подготовката и провеждането на празници и чествания
       1.)  предоставят се равни възможности на всяко дете да разкрие дарбата си, чрез собствен избор на това, което ще представи
       2.)  ролята на учителя е да бъде помощник и съветник
·         Създаване на подходящ сценарий, с доброволно участие на учениците
       1.)  изгражда се отговорност при изпълнение на поставените задачи
       2.)  създава се уважение към различието
·         Превръщане на празника в истинска демонстрация на успехите и постиженията на класа като голяма група и на всеки негов член   
1.)    създаденият продукт е без материално изражение, но се изпълва с много емоции, взаимност, разбиране
2.)    насърчава се толерантността между учениците
3.)    въздейства се  върху промяната на човешките поведения и взаимоотношения

Център за обществена подкрепа - Дряново
тел: 0878537622
- Провеждане кампании от екип на ЦОП в СУ „М. Райкович” – Дряново в предварително определени класове от Директора на училището.
- Работа по заявка на учители в случаи на нужда от работа с определен клас или ученик.
- Работа по заявка от Директора на ДГ „Детелина” – Дряново, поради зачестилите случаи на агресия и при деца в предучилищна възраст.
- Проведен психологически тренинг с родители от подготвителна група по въпроса как да постъпват възрастните, ако в поведението на детето възникне агресивност, как да реагират на пристъпите на ярост?
- Обсъждане с родители възникването на детската агресия, възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации;  формиране у родителите култура да разбират проблемите на агресия у малките деца
- Обсъждане с родителите на възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации

Сдружение „Ранна интервенция на деца в риск“
факс: 056/879061
тел:056/879062, 0879168006,
0879168001
- Работа основно с недоносени деца и деца с увреждания до 7 годишна възраст

Фондация „Символ на любовта – дневен център за работа с деца с увреждания“
тел: 0751 /61157
факс:0751/62179
- Индивидуална и групова работа с деца с неприемливо поведение съобразно две програми, разработени от ИСДП, част от сборника „Специализирани програми за деца в конфликт със закона“
·         „Програма за развитие на базови социални умения“
·         „Програма за обучение в умения за асертивно поведение“
- Ангажиране на родителите с провеждане както на индивидуални сесии, така и съвместни, с техните деца
- При несъдействащи родители  се търси ОЗД
Сдружение „Граждански инициативи“ – гр. Ловеч
тел: 0876552571
- Стартирана двугодишна програма по подписано междуинституционално споразумение с ОУ „Хр.    Никифоров“ – Ловеч за превенция на насилието сред деца в училището, която включва:
·         Проучване чрез анкетни карти, попълнени от ученици, родители и учители
·         Анализ на ситуацията
·         Тематични обучения – проведени са две тренинг обучения, обхващащи деца от 2 до 6 клас:
1.)  за разпознаване на видовете насилие;
2.) за запознаване на детето с отговорните страни, към които трябва да се обърне в случай на риск или насилие.
- Работи се в група, а при индивидуални случаи на неприемливо поведение или насилие, родителите се насочват към ДСП за подаване на заявление за ползване на СУ, съобразно нуждите на детето.

Фондация „Асоциация Анимус”
тел./факс: (+3592)9835205
9835305, 9835405
- Реализация на програми за действие с деца с трудно поведение в училище
- Разработване на стратегия и опит за справяне с насилието сред подрастващите
- Превенция на насилието върху деца и юноши в семейството и в училище
·         „Приятелите на Зипи” – бъдещите граждани на България – програма, учеща децата на умения за разрешаване на конкретни проблеми, както и на овладяване и разбиране на емоциите – своите и на другите. Всеки урок показва как децата да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, да повишат собствената си самооценка, да подобрят устойчивостта си на травматични събития. Това ги прави способни да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа.
·         „Ранно разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие на децата в 7 държави от Европейския съюз“ – проект, насочен към превенция на училищния тормоз, като учениците са активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие. Разработени и разпространени материали по проекта:
1.)    „Чуй ме“ – книжка, представяща гледната точка на децата към тормоза и безопасността в училище
„Класна стая без тормоз“ – наръчник за учители, предоставен на МОН за безвъзмездно ползване
2.)    „Какво да правя ако тормозят детето ми в училище“ – диплянка за родители
            Материалите са достъпни на сайта на проекта:
·         „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз“ – програма за интервенция на тормоза в училищните общежития. Въвежда техники за ползване в ситуации на тормоз сред учениците и осигурява инструмент за превенция на такива ситуации. Иновативна програма, базирана на тренинг и интерактивни техники с цел да се повиши вътрешният ресурс на тийнейджърите, самооценката им и уменията им за справяне в случай на насилие.
·         „Травма център за деца и семейства“ – програма, осигуряваща специализирана консултация и психотерапия на деца и техните родители
1.)    Подобрява способността на децата да преработват болезнените събития в живота си и да се справят успешно в бъдеще
2.)    Помага на родителите да имат по-голяма чувствителност към страданието на детето си
3.)    Повишава родителския капацитет за  създаване на подкрепяща семейна среда, в която детето да израства спокойно и здраво
·         „Зона ЗаКрила“ – детски център за застъпничество и подкрепа. Взема участие в мултидисциплинарни екипи по случаи на деца,  в различни обучения за надграждане на капацитета си за работа в ситуация на насилие и в работни срещи с институции по темата за насилие.
·         „Ключ към училище без страх“- проект за превенционни програми в паралелки от 1-ви до 10-ти клас в три училища, в продължение на 5 последователни учебни години. Целта на проекта е създаване на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, ненасилствено разрешаване на конфликти и приемане на различията, за да бъдат предотвратени насилието, тормоза и унижението сред учениците
- Подкрепа на деца и родители, чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства, обхващащ работа с различни целеви групи:
·         деца с поведенчески проблеми и техните родители – от изключително значение е включването на родителите на тези деца в психосоциалната работа
1.)    предучилищна възраст – проблемно поведение като хиперактивност, разстройство на вниманието, агресия, тревожност, проблеми с раздялата
2.)    начална училищна възраст – проблеми с концентрацията, проблеми на общуването с връстниците, обучителни затруднения
3.)    горна училищна възраст – бягства от училище, проблеми в комуникацията със съучениците и други училищни трудности
·         деца, жертви на насилие и техните семейства – системна психосоциална работа за преодоляване на травматичните последици от преживяно домашно насилие, сексуално насилие, емоционална злоупотреба и подкрепяща среда за развитието и връщането към обичайния начин на живот.
·         деца, жертви и извършители на училищен тормоз – пряка индивидуална помощ с оглед на всеки конкретен инцидент и организация на цялостна мултидисциплинарна подкрепа за спиране на тормоза в конкретния клас и училище. Училищният тормоз е свързан с много срам и вина за децата, което често е повод да не търсят помощ от родители и институции. Това е причина проблемите да се задълбочават и да достигат до системата за закрила на детето в етап, когато последствията са утежнени. От една страна това са случаи на деца от уязвими социални групи, но от друга – това е феномен, който присъства във всякакви училища и следва да се реагира своевременно.
·         деца, в риск от отпадане от училище и техните родители  - предоставяне на активна психосоциална подкрепа и работа с тези деца и с техните родители, тъй като много често причината децата да бъдат извън образователната система или да изостават в училище се намира в семейството – неглижиране, родителско отчуждение, случило се травматично събитие, раздяла с важна за детето фигура, настъпила наскоро промяна в живота на детето и семейството и др.

Фондация Социални практики
в общността”- Пазарджик
Център за обществена подкрепа
"Зора" Панагюрище
тел.: 035762023
- Многократни срещи на социален работник ОЗД/ДСП и директор ЦОП с родителнедоброволен потребител за осъзнаване необходимостта и важността от ползване на социална услуга „Семейно консултиране“, с цел повишаване на родителския капацитет и оказване на подкрепа на дете с неприемливо поведение
- Последваща работа с вече доброволно ангажиран и съдействащ на следващ етап родител за извършване на консултации на детето с неприемливо поведение в училище със съответните специалисти и ползване на социална услуга „Училищна подкрепа“, „Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми“ и „Психологическо консултиране“ 
Сдружение „Прегърни ме“
- Организиране на творчески ателиета за деца, настанени в социални центрове (основно в ЦНСТ), като по този начин се откриват и развиват талантите на децата

Център за обществена подкрепа към Областен съвет на БЧК – гр. Добрич
тел.: 058/605472
- Работа в добро взаимодействие със специализираните държавни и общински социални, образователни и културни институции, както и с неправителствени организации
- Спектър от разнообразни и отговорни дейности за интеграция на децата и семействата в риск, осъществявани от екип, включващ ръководител, педагог, социален работник и психолог, както и дейности, свързани с превенция на агресията от деца с неприемливо поведение по направления:
·         помощ в индивидуалната подготовка на децата за учебните занятия
·         индивидуална и групова работа с родителите, насочена към повишаване на родителския капацитет, в различни области – според възрастта и потребностите на децата
·         психологическа подкрепа на деца за личностното им израстване и психическо укрепване
·         организиране на занимания по интереси, с цел осмисляне на отдиха и свободното време на децата и междусрочните ваканции
·         социално-психологически консултации на деца и родители, с цел подобряване на възпитанието на децата и повишаване на родителския капацитет
·         взаимодействие с училища, социални учреждения, неправителствени организации с оглед осъществяване на ефективни педагогически, психо-социални и административни консултации и услуги за децата от центъра и за техните семейства
·         сформиране на групи, работещи по модули с различна тематика, включително и по превенция на насилието и агресивното поведение – имат за цел да се осигури защитена среда, в която децата да могат да споделят и отработват различни ситуации, с оглед конструктивно справяне с агресията и претрансформирането й.
- Подкрепа, насочена към децата, преживели насилие и съответно упражнили такова у дома – защитената си територия, на улицата и в училище, която започва от първоначалния контакт с детето и семейството, като преминава през оценката и конкретната терапевтична програма:
·         Програма „Позитивно родителстване и изкуството да бъдеш родител” – насочена към повишаване на родителския капацитет в различни области, в зависимост от възрастта и потребностите на децата. Продължителността на модула е в 11 сесии или в рамките на 1 година,веднъжмесечно.                                        поставени цели:
1.)    подкрепа и развитие на родителската грижа, чрез повишаване саморефлексията на родителите;
2.)    изграждане на реалистична и позитивна нагласа за ролите и отговорностите им;
3.)    подобряване на общуването с децата;
4.)     доверие, сътрудничество и осъзнаване уникалността на детската личност.
            - основни засегнати теми:
            1.) ролите, които изпълняваме в семейството;
            2.) особености и типове родителстване;
3.) общуване – особености, специфика и видове;
4.) активно слушане – що е това и как да се прилага за подобряване на комуникацията;
5.) градивни техники за корекции на неподходящо детско поведение;
6.) техники за себеизразяване и себеуважение.
- очаквани резултати:
1.) по-самоуверени родители, използващи градивни и ефективни методи при възпитанието и отглеждането на децата си;
2.) правилна и подобрена комуникация;
3.) умения за справяне самостоятелно в критични ситуации;
4.) позитивна нагласа и лична удовлетвореност от родителската грижа и роля.
- ефективност:
1.) много добър модел за ефективно родителстване, който помага на участниците да се опознаят и доверят един на друг;
2.) родителите споделят проблеми, които срещат при отглеждането и възпитанието на децата;
3.) сплотяване на групата, прераснало във времето до взаимопомощ помежду им;
4.) бързо намиране на адекватен изход от агресивно детско поведение.
·         Програма „НЕ на насилието!”- споделяне в „Малка затворена група” с възрастова граница. Продължителността на модула е в 12 сесии или в рамките на една година, веднъж месечно.
- цели:
1.) запознаване с формите и видове насилие;
2.) повишаване на чувствителността на децата към насилието;
3.) методи и начини за справяне.
- основни теми:
1.) разпознаване на видове насилие, чрез интерактивни игри и методи;
2.) повишаване на уменията на участниците за реакция при попадане в ситуации на насилие;
3.) форми и видове...;
4.) модели за справяне и избягване на подобни конфликтни ситуации.
- резултати:
1.) разпознаване на видове насилие;
2.) умения за справяне с такива ситуации и адекватна помощ;
3.) противопоставяне и търсене на специализирана подкрепа от институции и органи на реда.                                                                           
·         Модул „Стойностни модели на общуване, приказки за ценностите” – малка група за работа с деца. Отработени и предадени чрез приказките, ценностите и добрите модели стават на практика по-достъпни за децата.
-цели:
1.) изучаване и отработване на различните видове емоции и чувства;
2.) умение да ги разпознаваме – както в другите, така и в себе си и да ги споделяме;
3.) добри модели на поведение;
4.) приятелство, доверие, право на избор и заемане на позиция, безопасност и др.
- резултати:
1.) повишаване на самоувереността на децата;
2.) подобряване на общуването помежду им;
3.) в защитена среда децата споделят техните проблеми;
4.) създаване на приятелства, доверие, отстояване на позиции.
·         Презентации на тема „Да кажем НЕ на насилието сред деца!” в училищата по случай 19 Ноември – „Световен ден за борба с насилието над деца”.
- цели:
1.) Чрез интересни игри, примери и обсъждане на казуси, учениците се запознават с различни иновативни стратегии за справяне с насилието в училище.
2.) Раздават се стикери, флаери, значки, запознаващи ги с различните форми на насилието в училище, стратегии за справяне и информация с активни телефони на доверието.
3.) На участниците се залепят стикери с надпис „Детски свят – свят без насилие” и „Не затваряй очи, подай ръка”, правещи децата съпричастни към проблема.
- резултати:
1.) повишаване информираността на децата;
2.) различни стратегии и умения;
3.) сътрудничество и оказване на подкрепа на дете в риск.

Няма коментари:

Публикуване на коментар